گیاه پزشک

افات و بیماری گیاهان

در اثر  حمله عوامل بیماریزا، بیماریهایی مختلف پنبه بوجود می آید. این بیماریها شامل پوسیدگی بذر ، مرگ گیاهچه ، پژمردگی بوته ، سوختگی برگ ، پوسیدگی قوزه می باشد.


1-     اگر جوانه زنی بذرهای پنبه ضعیف و درست سبز نشوند ،در صورت مناسب بودن دما یا رطوبت، احتمال

 

کهنه بودن بذر


کشت خیلی عمیق

 

کشت خیلی سطحی و خشک


فشرده بودن خاک

 

نزدیکی کود به بذر


پوسیدگی بذر در اثر قارچ  وجود دارد.

 

2- اگر بذر سالم و بدون عیب باشد ،اما دما یا رطوبت مناسب نباشد . احتمال اینکه


خاک خیلی خشک

 

خاک خیلی مرطوب


خاک خیلی گرم

 

خاک خیلی سرد  ویا


پوسیدگی بذر در اثر قارچ  وجود دارد.

 

علایم و نشانه های بیماری مرگ گیاهچه


1-     ظهور لکه های مرده به رنگ سبز تیره روی کوتیلدون هایا برگهای بذری و سپس تبدیل آنها به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه و پیشروی آن به سمت پائین ساقه دیده می شود. عامل بیماری:

 

بیماری بلایت باکتریایی                                                Xanthomonas malvacearum


2-     لکه های قرمز بزرگ دور تا دور ساقه گیاهچه را فرا می گیرد و موجب مرگ گیاهچه می گردد.

 

عامل بیماری :آنتراکنوز                         Glomerella gossypii


3-     لکه های پوسیده به رنگ قهوه ای مایل به قرمز تا سیاه روی ساقه گیاهچه در محل یا زیر خط سطح خاک بوجود می آید. عامل بیماری:  Rhizoctonia Solani

 

گیاهچه 28 روز بعد از کاشت به قارچ R.Solani مقاوم می شود.


علایم و نشانه های بیماری روی برگ

 

1-     در ابتدا روی برگ لکه های کوچک گرد ، به رنگ قهوه ای ظاهرمی شود و سپس این لکه ها بزرگ شده ووسط آنها به رنگ خاکستری در می آیند.


Alternaria Macrospora                      عامل بیماری:                                            

 

2-     در ابتدا روی برگ لکه های کوچک به رنگ ارغوانی ظاهر شده و سپس با بزرگ شدن لکه ها به رنگ قهوه ای روشن با حاشیه باریک ارغوانی رنگ در می آیند .  


 عامل بیماری  :                                     :Cercospora gossypina

 

3-     در ابتدا روی برگ لکه های زاویه ای شکل محدود به رگبرگ های کوچک به رنگ سبز تیره و آبسوخته بوجود می آید و سپس برنگ قهوه ای تیره تا سیاه در می آیند . لکه های کشیده روی رگبرگ و دمبرگ نیز ظاهر می گردد. روی لکه ها ترشحات سفید بوجود می آید.


عامل بیماری  باکتری:                 X.malvacearum                                                                        

 

علایم و نشانه های بیماری پوسیدگی قوزه


1-     ظهور رنگ قهوه ای تیره روی قوزه های 35 روزه یا بیشتر و ایجاد پوشش سفید یا صورتی روی آنها.                           عامل بیماری :                    Fusariumspp.

 

2-     پوشش سیاه رنگ مانند سیاهک روی قوزهای کامل واقع در قسمت تحتانی بوته پنبه بوجود می آید. عامل بیماری: Diplodia SPP              


3-     لکه های آب سوخته و پوشش سفید رنگ روی قوزه ظاهر می شود و دیواره قوزه سیاه و چروکیده می گردد.            عامل بیماری:                 Phytophthora Capsici

 

4-     روی قوزه در ابتدا لکه سبز شفاف تیره به شکل گرد نامنظم بوجود می آید و سپس حاشیه لکه قهوه ای تیره می گردد.عامل بیماری: بلایت باکتریایی


Xanthomonas Malvacearum                                                             

 

5-     روی قوزه لکه سیاه و آفتاب سوخته به شکل گرد نامنظم دارای حاشیه قرمز مایل به ارغوانی بوجود می آید و در وسط لکه پودر صورتی رنگ ظاهر می گردد.

عامل بیماری: آنتراکنوز

غلب پدیده ریزش غنچه در مزارع پنبه دیده می شود. ممکن است چند عامل موجب ریزش غنچه های پنبه شوند که عبارتند از : تنش آب ، سایه اندازی ( آب و هوای ابری طولانی مدت ) ، کمبود عناصر غذایی ، دمای بالا ، تراکم زیاد بوته ها ، تشکیل قوزه زیاد و خسارت حشرات می باشدبعلاوه ، تشکیل سلول های زایشی در طول نمو غنچه به شرایط محیطی بسیار حساس هستند . رطوبت و دما ی بالا ، کمبود عناصر غذایی ( مخصوصا" بر ) می توانند مانع تولید سلول زایشی شوند که موجب عقیم شدن غنچه گردد که در نهایت ریزش غنچه را در پی خواهند داشت . این عقیمی ممکن است تعداد دانه در قوزه و هم چنین تعداد حفره در قوزه را کاهش دهد. گل و قوزه جوان پنبه نیز ممکن است به دلایل همان عوامل ریزش غنچه دچار ریزش شوند . بطور کلی ، بهر حال حساسیت غنچه ، گل و قوزه نسبت به ریزش می تواند مربوط به سن آنها نیز باشد . احتمال ریزش قوزه جوان در حال تشکیل بیشتر از قوزه از قبل تشکیل شده می باشد.

کرم قوزه پنبه بعلت حمله این آفت به اندام اقتصادی بوته پنبه از قبیل غنچه،گل و قوزه یکی از آفات مهم پنبه می باشد. در منطقه گنبد نسل اول این آفت حدودا" از اوایل بهار بر روی گیاهان زراعی تظیر نخودمعمولی، نخودفرنگی و گوجه فرنگی تخم گذاری می نماید با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوا از نظر رطوبت و گرما وافزایش سطح زیر کشت قابل توجه گوجه فرنگی در این منطقه، جمعیت نسل اول این آفت فعالیت خود را روی بوته های گوجه فرنگی شروع نموده و با ظهور اندام غنچه روی بوته های پنبه پروانه های نسل دوم کرم قوزه بتدریج ظاهر گشته وبسته به شرایط محیطی گاهی دوره تخمگذاری این آفت طولانی می گردد.


در نتیجه در مزارع پنبه مراحل مختلف رشد این آفت یعنی تخم ، لاروریز، متوسط و درشت مشاهده می شود ودر نهایت تداخل نسل های دوم و سوم کرم قوزه در مزارع پنبه بوجود می آید. پروانه این آفت تخم های خود را بیشتر روی برگهای جوان و قسمت انتهائی بوته های پنبه می گذارد و لارو آن پس از خارج شدن از تخم ضمن تغذیه از برگهای جوان و غنچه به سمت پائین بوته حرکت می کند و پس از رسیدن به مرحله رشد کامل در خاک تبدیل به شفیره می گردد. با توجه به اینکه بوته های پنبه تقریبا"به فاصله هر 3 روز گره جدید و برگهای جوان تولید می نماید لذا به فاصله حدود هر 3 روز محل جدید برای تخم گذاری آفت فراهم می گردد. خروج لارو از تخم با توجه به گرما حدود 3 تا 5 روز طول می کشد. بنابراین باتوجه به تولید برگهای تازه تقریبا" به فاصله هر چهار روز در مزارع پنبه و تداوم دوره تخم گذاری وطول مدت رشدو تغذیه لارو، در این شرایط کنترل این آفت صرفا"از طریق مبارزه شیمیایی بسیار مشکل می شود.

 

چگونگی کنترل کرم قوزه با حشره کش ها

 

مواردی از قبیل انتخاب حشره کش،میزان مصرف،نحوه مصرف وروش تهیه محلول سم برچگونگی کنترل آفت توسط حشره کش ها تاثیر می گذارند.

 


1-   انتخاب حشره کش : یکی از موارد مهم ، انتخاب سم حشره کش با توجه به نحوه فعالیت و تغذیه آفت ، جمعیت آفت ، مراحل مختلف رشد آفت می باشد . چون حشره کش ها از نظر سرعت تاثیر ، شدت تاثیر و دوام تاثیر آنها روی آفت با هم اختلاف زیادی دارند. بعضی از حشره کش ها آفات را بتدریج کنترل می کنند و از نظر حفظ موجودات مفید روی مزارع پنبه قابل توجه می باشند و بعضی دیگر به صورت ضربتی و سریع آفات را کنترل می کنند و از نظر کاهش جمعیت حشرات مفید زیان آور می باشند. در صورت عدم انتخاب صحیح سم در مبارزه با آفت نتیجه مطلوب از کنترل کرم قوزه پنبه بدست نخواهد آمد.

 


2-   مقدار سم مصرفی در واحد سطح : عامل مهم دیگر در تاثیر سم بر روی آفت تعیین میزان سم مصرفی با توجه به نحوه فعالیت و تغذیه آفت ، تراکم آفت ، چگونگی رشد بوته های پنبه و تراکم آنها می باشد.

 

3-   تهیه محلول سم : برای پوشش دادن تمام سطوح اندام گیاهی از قبیل رو و پشت برگها و غنچه ها ، گل ها و قوزه ها و شاخه ها با سموم حشره کش تعیین مقدار آب لازم برای تهیه محلول سم می باشد. هر چه آب لازم برای تهیه محلول سم با توجه به نوع سم ، فعالیت آفت و تراکم و رشد بوته ها به نحو صحیح تعیین گردد تاثیر حشره کش افزایش می یابد . ضمنا" کیفیت آب در تهیه محلول سم نیز مهم می باشد چون دوام حشره کش ها در آب های قلیائی کاهش می یابد.

 


4-   نحوه سمپاشی : با توجه به نحوه فعالیت کرم قوزه که از قسمت انتهائئ بوته به سمت پائین بوته حرکت می نماید. لذا لازم است تمام اندام فوقانی ، میانی و تحتانی بوته ها با استفاده از دستگاه سمپاش مناسب با سم حشره کش پوشش داده شوند. سمپاشی غلط موجب کاهش تاثیر سم می گردد.

 


5-  دوام سم برروی اندام گیاهی: با توجه به اینکه بوته های پنبه به فاصله تقریبا" هر 3 روز برگها و غنچه های جدید می دهند و دوره خروج لارو از تخم حدودا" 3 تا 5 روز طول می کشد و لارو ریز به مدت حدود 2 تا 3 روز در اندام فوقانی فعالیت دارد بنابراین مدتی طول می کشد که لارو این آفت خود را به قسمت میانی بوته پنبه برسانددر نتیجه پس از آنکه مدتی کوتاه از سمپاشی گذشت در مزرعه رشد جدید بوجودمی آید که سم نخورده است و کاهش تاثیر سم حشره کش درقسمت سمپاشی شده بوجود آمده است.

  

بیماری بلایت باکتریایی پنبه

                                           وحیده مصطفی لو

این بیماری یکی از بیماری های مهم پنبه در دنیا محسوب می شود که میزان خسارت بیماری بسته به فنولوژی گیاهان میزبان رقم مورد کاشت و شرایط مساعد محیطی برای عامل بیماری زا (باد. باران و هوای نسبتا" گرم در مدت زمان لازم) متغیر می باشد که می تواند در ارقام حساس پنبه تمام محصول را از بین ببرد. عامل بیماری زا به نام علمی Xanthomonas axonopodis pv. Malvacerumمی تواند درتمام مراحل رشد گیاه به همه قسمت های هوایی حمله نموده و علایم متنوعی چون بلایت گیاهچه ( seedling blight)سیاه شدن ساقه ( black arm)لکه زاویه ای برگ (angular leaf spot)، و پوسیدگی قوزه( (boll rotد نماید .البته تمام این علایم دریک مرحله از رشد گیاه با هم دیده نمی شود و یا لاقل به یک شدت نمی باشد.

اولین علایم بیماری روی کوتیلدون( (cotyledon) )، به صورت لکه های گرد تا بیضی کشیده مشاهده می شود دراین مرحله از فنولوژی گیاه اگر لکه ها روی هیپوکوتیل (hypocotyle)به صورتی باشد? که تمام قطر طوقه را الوده سازد منجر به مرگ گیاهچه می گردد. ( seedling blight )درصورتی که گیاهچه به صورت موضعی الوده می شود و از بین نرود بعنوان کانون الودگی درمزرعه محسوب شده که توسط حشرات، باران و ....باعث شیوع و گسترش بیماری درمزرعه خواهد بود.علایم روی برگ بشکل لکه های زاویه دار نمایان گشته که ابتدا بشکل نقاط ریز اب سوخته بین رگبرگ ها بوده که بتدریج این نقاط بزرگ و به رنگ قهوه ای تیره متمایل به سیاه گوشه دارتبدیل می شوند. گاهی عامل بیماری زا با الوده نمودن دمبرگ که الودگی به رگبرگ اصلی برگ نفوذ نموده و انرا سیاه می نماید که در صورت شدت الودگی برگهای الوده ریزش می کنند.علایم بیماری روی ساقه ها با ظهور لکه های کشیده رنگ قهوه ای تیره که ابتدا مرطوب و بعد خشکیده و پوست ساقه کمی چورکیده می شود ظاهر می گردد. گاها زمانی که ساقه بالاتر از محل لکه به رشد خود ادامه دهد و اندام زایشی و رویشی متعدد تولید نماید دراثر وزش باد و سنگین شدن بوته و به علت سست بودن بوته درمحل لکه کمر بر می شود.علایم الودگی دراندام زایشی ابتدا روی براکته ها و قوزه ها ی بشکل نقاط گرد ابگز شده که بتدریج قهوه ای متمایل به سیاه مشاهده شده که باعث ریزش قوزه های جوان می گردد.درصورت شدت گرفتن الودگی لکه ها به داخل قوزه نفوذ کرده و سبب پوسیدگی داخلی یا خارجی قوزه ( boll rot )می شود .ضمناحشرات (سن های .Dysdercus spp )با تغذیه از قوزه های الوده باکتری را بدرون قوزه منتقل کرده و درصورتی که قوزه کاملا پوسیده نشود باکتری روی کرک ها وسطح بذر قرار می گیرد.درنتیجه تغذیه حشرات و از طریق نیش انها بیماری می تواند بداخل بذر منتقل شود. بیمارگر دربذر و بقایای خشکیده گیاهی زمستان گذرانی کرده و بیماری به سال دیگر انتقال می دهد که در واقع مهمترین عامل انتقال و اشاعه وشروع الودگی درمزارع پنبه بذور الوده می باشند .عوامل دیگر انتقال و گسترش بیماری در مزارع الوده می توان ا فات مکنده (سن و زنجرها)ابیاری ،باد ،ادوات کشاورزی و.....نام برد. در سودان از ترکیبات جیوه ای برای پوشش بذر ها به منظور کنترل بیماری های گیاهچه ای استفاده می شود .

در تانزانیا ضد عفونی توسط ترکیبات برونوپل ، حرارت آلودگی داخلی را رفع می کنند و باید همیشه در کاربرد قرنطینه ای استفاده شود

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:33  توسط سمیه کریمی  | 

بیماری گردو

1- باكتريوز(بیماری بلايت گردو )(Xanthomonas campestri f.sp juyeanelis)

باكتريوز يكي از دشمنان اصلي و از بيمارهاي بسيار خطرناكي است كه مي‌تواند حتي تا 80 درصد از محصول را نابود سازد.باكتريوزدر اغلب مناطق گردو خيز فراوان است و هيچ يك از ارقام گردو‌هاي موجود تا كنون در مقابل اين بيماري مقاوم يا متحمل نبوده اند. اولين اثر باكتريوز روي ميوه ظاهر شدن لكه‌هاي كوچك منظمي است كه در آغاز شفاف اند وبه رنگ تيره در مي‌آيند و در انتها ي ميوه به قطر 2 تا3 سانتي متر مي‌رسند.آلودگي اوليه با پيشرفت سريع از پوست ميوه عبور مي‌كند و پوست خشك را سياه و مغز گردو را به شكل خمير ي نرم در مي‌آورد. وسبب ريزش آن مي‌شود.در روي شاخه‌ها باكتريوز ابتدا به رنگ سبز تيره شفاف روي شاخه‌هاي سالم ظاهر مي‌شود و به موازات رشد و نمو شاخه،به سرعت به پيشروي ادامه مي‌دهدتا جايي كه مركز زخم آن مي‌شكافد و شا نكر ظهور مي‌كند. در روي برگها لكه‌هاي قهوه اي و سياه رنگي به قطر چند ميلي متر با حاشيه زرد مايل به سبز بوجود مي‌آيد.گلچه‌هاي شاتو نهاي آلوده تخريب شده و از بين مي‌روند. به دليل اينكه وجود آب براي ايجاد آلودگي ضروري است بارندگي، مه، شبنم وآبياري باراني موجب انتشار اين بيماري مي‌شوند.اين باكتري در صورت وجود آب آزاد از طريق روزنه‌ها،زخم‌ها،خراش‌هاو محل نيش حشرات وارد درخت ميزبان مي‌شود. باكتري عامل بيماري در جوانه‌هاي در حال خواب زمستانگذراني مي‌كند. به همين دليل مبارزه با آن مشكل است. با وجود اين محلول پاشي به موقع بوسيله محلول بردو و تركيبات مس آن را كنترل مي‌كند.سمپاشي اول هنگامي صورت مي‌گيرد، كه اولين گلهاي ماده باز شده باشند.بسته به شرايط آب و هوايي سمپاشي دو نوبت ديگر به فواصل 7روز بايد تكرار شود. استــــــفاده از مس متا ليك به ميزان 5/4كيلو گرم در هكتار بطور موثري اين بيماري را كنترل كرده است.

2- پو سيدگي زغالي گردو( Macrophomina phaseoli)

پوسيدگي زغالي گردو يكي از بيماريهاي قارچي گردو مي‌باشد، اين بيماري در زمينهاي سنگلاخي و خشك كه با كمبودخاك زراعي مواجه هستند،اتفاق مي‌افتد بويژه زماني كه گردو در برابر تنش آبي قرار گيرد،شديد تر است.در زمينهاي شنزار و سنگلاخي كه كمبود خاك زراعي دارند بهتر است از كود دامي پوسيده همراه باخاك زراعي در كاشت نهال استفاده نمود، همچنين آبياري نهالها بايد بطور منظم در ماههاي كه گياه با كمبود آب مواجه است،انجام شود.

3- بيماري آنتراكنوز Jnomonia leptostyea

عامل بيماري قارچي است كه در بهار بسيار سرد و مرطوب يا در اواخر تابستان وقتي كه دماي هوا پايين مي‌افتد و رطوبت بالا مي‌رود بيشتر ظاهر مي‌شود. برگ درخت گردو حساسترين اندام آن است و اغــــلب زودتر از ســــــــاير اندام‌هاي درخت به اين قا رچ آلوده مي‌شو د.اولين علائم ظاهري روي برگ لكه‌هاي نامنظم خاكستري تا قهوه اي رنگ با حاشيه قهوه اي سوخته و ابعاد نسبتا بزرگي است كه روي برگ درخت گردو ظاهر و سبب ريزش برگها ي زرد قبل از خزان مي‌شود. علامت ظهور و خسارت اين قارچ روي شاخه‌ها، لكه‌هاي دراز تر و فرو رفته تري است در هنگام طغيان و شدت آلودگي، لكه‌هاي گردو قهوه اي و سياه رنگي فقط روي پوست سبز گردو ظاهر مي‌شوند كه اندازه ميوه را كوچك و مغز گردو را نارس نگه مي‌دارد. مبارزه براي جلوگيري از گسترش بيماري برگهاي ريخته شده بايد جمع آوري و سوزانده شوند.براي مبارزه با اين قارچ سمپاشي بازينب يا كا پتان (001/0) هنگام ظهور برگها ضروري است و بعد از سمپاشي دوم وسوم نيز با فواصل دو هفته يكبار بايد صورت گيرد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:25  توسط سمیه کریمی  | 

جدول کنه کش

حشره كش ها و كنه كش ها

آميتراز 20% EC

حشره كش و كنه كش غير سيستميك، تماسي و تنفسي

مبارزه عليه پسيل پسته و عسلك پنبه

اندوسولفان 35% EC

حشره كش غير سيستميك با اثر تماسي و گوارشي

 

كرم برگخوار، عسلك پنبه، پسيل گلابي، سرخرطومي سيب و گلابي، زنبور گلابي، سن، سرشاخه خوار پسته و كلرادو سيب‌زميني

 

 

ايميدا كلوپرايد 35% SC

حشره كش سيستميك با اثر تماسي و گوارشي

پسيل پسته و شته توتون، مگس سفيد، تريپس پنبه و ساير آفات مکنده

 

اتيون 47% EC

حشره کش فسفره غير سيستميک، تماسي، گوارشي

 

انواع شپشک مرکبات و درختان ميوه سردسيري-کرم خوشه خوار مو- زنجرک گل سرخس سپردار سياه و شپشک واوي پسته، انواع کرمهاي برگخوار- شته ها، تريپسها، زنجرکها، کنه ها در سبزي و صيفي، پنبه، ذرت، سورگوم، توت فرنگي

استامي پرايد 20 % SP

حشره کش سيستميک بااثرنفوذي،تدخيني،تماسي وگوارشي

مینوز لکه گرد سیب، پسیل پسته و کرم سیب

 

همچنین پسیل و زنجره پسته و شپشکها، تریپس ، شته، زنجره، مگس سفید گلخانه و برخی از پروانه ها (پروانه چوبخوار، پروانه میوه خوار، پروانه مینوز، پروانه برگخوار و پروانه پوست خوار) و سوسکها در محصولاتی نظیر درختان میوه دانه دار و هسته دار (سیب، گلابی، به، هلو، شلیل، گیلاس)، پسته، مرکبات، کیوی، انگور، پنبه، گیاهان صنعتی (چغندر قند، توتون و آفتابگردان )، سویا وگیاهان دانه روغنی، سیب زمینی، جالیز (گوجه فرنگی، خیار، خربزه، طالبی، هندوانه، فلفل و بادمجان)،توت فرنگی، چای، رز وگیاهان زینتی

 

 

ايندوکساکارب 15% SC

حشره کش سيستميک، نفوذي، تدخيني، تماسي و گوارشي

 

 

اگروتيس (كرم طوقه بر)، بيد چغندرقند(ليتا)، برگخوار كارادرينا و سرخرطوم بلند چغندرقند و آفات پنبه

پرمترين 25% EC

حشره كش گوارشي و تماسي

 

 

شته ها، كرمهاي برگخوار و ساقه خوار ذرت و چغندرقند، سويا، سبزيجات وصيفي‌ وسرخرطوميهاي چغندرقند، مگس ميوه، مينوز لكه گرد، شته درختان ميوه دانه دار و هسته دار، پسيل گلابي و سرخرطومي سيب، سرشاخه خوار، سن و كرم ميوه پسته و گردو، مگس ميوه انجير، کرم خوشه خوار و تريپس مو

 

 

پیریمیکارب 50%WP

حشره کش انتخابی، تماسی، سیستمیک و تدخینی با اثر سریع

انواع شته در محصولاتی مثل توتون، سبزی و جالیز و شته رز و ...

تيوديکارب 80% DF

حشره كش گوارشي و تماسي

 

 

انواع کرم برگخوار، کرم قوزه، كرم پيله‌خوار وكرم غلاف خوار در حبوبات، سويا، پنبه، چغندرقند، سيب زميني و توتون، تريپس پياز، سوسك كلرادو، تريپس پنبه، پروانه چوبخوار پسته، کرم خوشه خوار انگور و...

 

 

دلتامترين 5/2% EC

حشره كش گوارشي و تماسي

 

 

مينوز لكه گرد درختان ميوه و سن گندم و پرودنياي چغندرقند

 

 

 

دي كلرووس 50% EC

حشره كش تماسي گوارشي و تدخيني و نفوذي

 

 

شته، تريپس، عسلك، مگس سفيد سبزي و جاليز.

 

 

ديازينون 60% EC

حشره كش غيرسيستميك تماسي، گوارشي و تنفسي

 

 

كرم سيب، پسيل گلاب، شپشكهاي پسته، مركبات و نخيلات و آفات چغندرقند

 

 

ديمتوآت 40% EC

حشره کش سيستميک با اثر تماسي و گوارشي

 

 

شته ها، شپشکها، دوبالان، پروانه ها و کنه ها در محصولاتي مانند غلات، پنبه، انگور، چغندرقند، سيب زميني، توتون، سبزيجات، زيتون، درختان ميوه و مرکبات

دی جیD.G Adjuvant                           

جهت کنترل آفات مكنده و لارو حشرات در گلخانه ها، مزارع، باغات پسته و درختان ميوه و مرکبات از قبیل مگس سفيد، انواع پسيل، تريپس، زنجره، شته ، شپشک و سپردار، تخم حشرات و کنه به تنهایی و یا همراه با حشره کش هايي نظير استامي پرايد، ايميداکلوپرايد و دي کلرووس (براي مبارزه با پسيل پسته، مگس سفيد، تريپس، شته و ساير آفات مکنده ) و ديازينون (براي مبارزه با سپردارها و شپشکها ) و نيز همراه با انواع کنه کش هایی مانند آبامکتين، فن پیروکسی میت، پروپارژیت و فنازاکوئین به منظور افزايش دوام و قدرت تخم کشي

 

 

 

فن والريت 20% EC

حشره كش غيرسيستميك تماسي وگوارشي

 

 

پرودنياي چغندر قند، مينوز لكه گرد ميوه

 

 

كلرپيريفوس 8/40% EC

حشره كش غيرسيستميك تماسي و گوارشي

 

 

سپردار مركبات ، مينوز برگ سويا، شپشكهاي درختان ميوه سرد سيري و مركبات

فیپرونیل 2/0 % گرانول و 5% SC

حشره کش تماسي، گوارشي و نسبتاً سيستميك، با طيف وسيع حشره کشي

 

 

مگس دانه گندم، انواع سن گندم، سوسک برگخوار گندم، نماتد ساقه، کرم ساقه خوار برنج، مينوز برگ، سن دانه برنج، آفات مکنده (زنجره، شته مگس سفيد،و تریپس)، سرخرطومي برگ و ريشه يونجه، انواع کرم برگخوار، کرم قوزه پنبه، کرم طوقه بر، کرم خاردار پنبه، سن سبز پنبه، سنک پنبه، مگس ريشه ذرت، کرم ساقه خوار و کرم ساقه خوار اروپايي ذرت ، مگس دانه خوار ذرت، شب پره، سفيده کلم، مگس پياز، تريپس پياز، کک کلزا، سوسک پلن خوار، کرم طوقه و ريشه، سرخرطومي، کرم طوقه بر، کرم ريشه، سوسک کلرادو، سوسک برگخوار، مينوز، ليسه سيب، کرم سيب، سرخرطومي سيب و گلابي، سرخرطومي گيلاس و آلبالو، مينوز لکه گرد، پسيل گلابي، زنجره، کرم خوشه خوار مو، زنجره مو، سوسکهاي برگخوار

فوزالون 35%EC

حشره کش غيرسيستميک،گوارشي،تماسي ونفوذي

 

 

کرم سيب، به و آلو، سرخرطومي سيب وگلابي،کرم خوشه خوار و زنجرک مو، سوسک کلرادو سيب زميني،پسيل، زنجره وچوبخوار پسته، کک، خرطوم کوتاه و برگخوار چغندرقندوآفتابگردان،کرم ساقه خواروشته ذرت،غلاف خوار سويا،سرخرطومي برگ يونجه

فنيتروتیون 50% EC

حشره كش و كنه كش تماسی و گوارشی

سرخرطومي، تريپس، ملخ، لارو پروانه و سوسك، مگس، و حشرات مكنده نظير شته، پسيل، شپشك و سن در گندم، جو، برنج، سبزيجات، درختان ميوه، مو، پسته، نيشكر، يونجه، توتون، پنبه، مركبات، مراتع و جنگلها و...

مالاتیون 57% EC

حشره کش و کنه کش غير سيستميک، تماسي، گوارشي و تدخيني

ملخ و شته گندم وجو، کرم سبزبرگخوار وبرگخوار تک نقطه اي برنج، شته، مگس گيلاس، ليسه سيب وليسه درختان ميوه، شپشک، سپردار و شته مركبات،تريپس مو،عسلک جاليز، مگس سفيدگلخانه، سرخرطومي يونجه، مگس چغندرقند، زنجره، کرم ميوه خوار و انواع شپشک خرما، پسيل زيتون، شپشک آرد آلود چاي،ملخ آسيايي نيشکر، انواع شته و تريپس گياهان زينتي، آفات انباري شپشه برنج گندم

آبامكتين 8/1% EC

كنه كش تماسي- گوارشي

انواع كنه، کنه زنگ مركبات و تريپس و مگس مينوز، انواع كنه ، تريپس و مگس مينوز پنبه، مگس و پروانه مينوزبرگ، شته، تريپس و مگس سفيد گياهان زينتي و درختچه هاي غير مثمره، پسيل گلابي و انواع كنه در بادام، گردو، سيب، گلابي، انگور، انواع كنه، تريپس، مگس مينوز در سبزیجات و صیفی جات، كنه تارعنكبوتي، كنه حنايي گوجه فرنگي، كرمهاي برگخوار و مگس مينوز و سوسك كلرادوی سيب زميني و گوجه فرنگي

 

 

آزوسيکلوتين 25% WP

کنه کشي تماسي، با اثر طولاني عليه کنه هاي مقاوم

 

 

کنه قرمزاروپايي، کنه دونقطه اي درختان ميوه سردسيري، انگور، سبزي و صيفي،کنه قرمز، کنه شرقي وکنه زنگ مرکبات

پروپارژيت 57% EW

کنه کش غير سيستميک با اثر گوارشي و تماسي

 

 

کنه قرمزاروپايي و کنه تارعنکبوتي در درختان ميوه سرد سيري، پسته، سبزي و جاليز، سيب زميني، حبوبات، چغندرقند، پنبه، ذرت، سويا، چاي، گياهان زينتي، درختان جنگلي وغير مثمر  (روي گلابي و به مصرف نشود)

 

 

فن پروپاترين 10% EC

حشره كش و كنه كش گوارشي و تماسي دور كننده

 

 

كنه قرمز اروپائي و درختان ميوه سردسيري

 

 

 

فن پيروكسي ميت 5% SC

كنه كش از گروه بنزوآت

 

 

كنه قرمز مركبات و ساير درختان ميوه

فنازاکوئین 20% SC

كنه کش تماسي با تأثير ضربه اي، سريع و با مدت اثر طولاني

 

کنه قرمز مرکبات، انواع کنه هاي تارتن و کنه قرمز اروپايي در در درختان ميوه (سيب و گلابي)، انواع کنه هاي تارتن در انگور، پنبه، سويا، چغندرقند، سبزي و جاليز و گياهان زينتي، پسيل پسته و شته پنبه

هگزي تيازوکس 10%EC

حشره كش و كنه كش تماسي و گوارشي

 

 

كنه زرد شرقي و كنه قرمز مركبات،كنه قرمز اروپايي و کنه هاي عنکبوتي درختان ميوه سردسيري،كنه قرمز پا کوتاه چاي،کنه معمولي پسته،کنه عنکبوتي دو نقطه و کنه حنايي گوجه فرنگي-انواع کنه تارعنکبوتي ذرت، سويا، حبوبات، چغندرقند، سيب زميني

تترادیفون 52/7% EC

کنه کش غیر سیستمیک، نفوذی و تماسی موثر بر روی تخم ها و همه مراحل غیر بالغ کنه ها

 

 

کنه های تارتن دو نقطه ای در حبوبات، سبزیجات، جالیز، پنبه، چغندرقند و توتون و کنه قرمز و کنه شرقی مركبات و درختان میوه

 

 

تخم کش      Ovicide

 

 

تخم انواع کنه، پسیل و سپردار زرد شرقی و با اثر ضربه ای بر روی مراحل متحرک آفات مکنده

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:18  توسط سمیه کریمی  | 

افات گردو

پیش فرض آفات و بیماریهای درختان گردو


كرم گردو (كارپوكاپس)پروانه اي است كه لاروآن به اغلب ميوه هاي دانه دار بطور اعم و به گردو بطور اخص حمله مي كندوخسارت آن گاهي تا 30% محصول را نابود مي سازد.پروانه اين حشره در اواخر ارديبهشت و اواخر خرداد ظاهر مي شود.ابتدا از محل گلگاه وارد ميوه هاي در حال رشد شده و باعث ريزش آنها مي شود. لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه به رغم خشبي شدن پوست گردو از ناحيه دم ميوه وارد مي شود و با تغذيه از مغز گردو در گردو تكامل مي يابد و مغز گردو را از بين مي برد.
مبارزه:
براي تعين زمان سمپاشي از تله هاي فرموني كه در اديبهشت ماه كار گذاشته مي شوند مي توان استفاده كرد .براي مبارزه با اين آفات مي توان از ديازينون يا كارباريل به غلظت 2 در هزار استفاده نمود.

2-كرم ميوه Paramyelois transitella :
بر خلاف كرم گردوكه فقط يك لارو در داخل ميوه هاي آلوده وجود دارد در صورت حمله اين آفت چندين لارودر داخل يك ميوه مشاهده مي شود. لارو نسل اول و دوم در طول بهار و تا بستان به ميوه ها خسارت ديده و موميايي شده حمله مي كند،ولي لارو نسل سوم از طريق پوست سبز ترك خورده خسارت زيادي به مـــــيوه ها وارد مي كند.
مبارزه :
1-حذف ميوه هاي موميايي شده 2-مبارزه با كرم گردو كه زمينه را براي فعاليت اين آفت فراهم مي كند 3-مبارزه با بلايت گردو4-برداشت سريع ميوه ها پس از ترك برداشتن پوست سبز 5- تيمار ميوه هاي با سموم گازي

3-مگس پوست خوار ميوه گردو rhagoletis cingulata

مگس پوست خوار ميوه گردو از بافت تازه پوست سبز ميوه تغذيه كرده و فقط به ارقام ميان رس ودير رس خسارت مي زند.اين آفت درروي پوست ميوه لكه هايي ايجاد مي كند كه اين نوع ميوه ها براي عرضه به بازار منا سب نمي باشد .در اثر خسارت اين آفت در پوست سبز ميوه هاي آلوده ترك ايجاد نمي گرددودر نتيجه برداشت مشـكل مي شود .باقيمانده ميوه هاي آلوده در روي درخت موجب حمله جدي Paramyelois transitella نيز مي گردد.
مبارزه : استفاده به موقع از حشره كش ها.

4-شپشك گردو alcidodes porrectirostris شپشك هاي ماده تخمهاي خود را در روي ميوه مي گذارد. پس از تفريخ تخم،لاروها از قسمت هاي داخلي و مغز تغذيه كرده و موجب ريزش ميوه هاي نارس مي شوند سپس وارد مرحله شفيرگي شده وبعد شپشكهاي بالغ از ميوه خارج مي شوند و از گلبرگها و شاخه هاي ظريف تغذيه مي كند. حشرات بالغ به طول 9 تا 12ميلي متر و به رنگ كرمي مايل به سفيد مي با شند.
مبارزه:
اين آفت در مراحل اوليه آلودگي با دو بار محلول پاشي به فاصله
يك هفته با كار باريل 2 در هزار كنترل مي شود.


5-ابريشم باف ناجور Lymantria obfuscata

اين آفت يك نسل در سال دارد و به صورت تخم زمستان گذاراني مي كند. تخم هادر فروردين ماه تفريخ شده ،و لاروها از جوانه ها و برگ ها تغذيه مي كنند.اين آفت بر حسب عادت تغذيه اي در طول روز در زير سنگها يا سوراخهاي خاك مخفي شده و پس از غروب به شاخه و برگ حمله مي كند و اغلب موجب از بين رفتن كامل برگهاي درخت مي شود.
مبارزه:
استفاده از اندو سولفانو فن و الرات 3 در هزار اين آفت را بطور مو ثري كنترل مي كند.6-شته گردو Chromaphis jugtanicola

تعداد زيادي از شته ها در زير برگ و نيز در روي شاخه هاي جوان گردو از شيره گياهي تغذيه مي كنند. شته ها از فروردين تا شهريور فعال هستندولي جمعيت آنها بويژه در بارندگيهاي آخر فصل افزايش مي يابد. در صورت آلودگي شديد برگها ريزش كرده ،مغز چروكيده شده و در روي شيره گياهي كپك سياه مشاهده مي شود.
مبارزه :
براي مبارزه با شته ها گرانول دي سولفاتان بايد با خاك اطراف تنه درختان مخلوط گردد. استــــــــفاده از حشره كشهايي مثل فسفا ميدون
يا دي متوات نيز شته ها را كنترول مي كند.
زنبور پارزيت trioxys pallidus نيز مي تواند بطور بيولو ژيكي شته را كنترل نمايد.


7-پروانه فريZeuzera spp

لاروهاي جوان اين آفت از قسمت هاي داخلي پوست تغذيه مي كنند. شاخه هاي اصلي و شاخه هاي جوان را سوراخ كرده و در داخل آنها به شفيره تبديل مي شوند. برگها و شاخه هاي آلوده پژمرده شده و از بين مي روند. لاروهاي رشد كرده اين آفت به طول 5تا7سانتي متر و به رنگ صورتي مايل به قرمز هستنددر حاليكه پروانه ها به رنگ سفيد بوده و بالهاي زيبايي دارند.
مبارزه:
برای مبارزه بااين آفت پنبه هاي آغشته به بي سولفات كربن،پارادي كلرونبزن يا استيل استات را داخل سوراخهاقرار داده وبا گل آنها را مسدود مي كنند.

8-كچلي گردو Gracillaria roscipinnella

كرم اين پروانه پس از يك مرحله كوتاه و چند روزه ،روي برگ درخت گردو رشد ونمو مي كند وآن را به شكل شاخ شيپوري مي پيچاند.پروانه هاي بالغ اين حشره بين خرداد وتير و سپس در مرداد وشـــهريور به پـــــــــــرواز درمي آيندوپس از دو نسل به شكل لارو پيله اي به دور خود مي تنندو زمستان را در زير خاك پنهان مي مانند.اين آفت در وسط تابستان نيز به شاخه هاي بالايي سال حمله مي كند و برگها را ابتدا به رنگ قرمز در مي آورد و بعد از پيچاندن،آنها را سياه رنگ مي كند.به طوري كه برگها منظره يخ زدگي بهاره را مي يابند.
مبارزه:
به محض ظاهر شدن كرم ها در بهار،ابتدا قطعاتي كه در سال قبل بيشتر مورد حمله اين آفت قرار گرفته اند با سموم كلارتان وتالستار سمپاشي مي شوند.

9-سوسك شاخك بلند : Batocera horsfield
سوسك شاخك بلند پوست درخت را سوراخ مي كندو از آفات مهم گردو به شمار مي آيد.لارو اين آفت ،قسمت داخلي پوست را مي خورد و با ايجاد تونلهاي زيگزاك خود را به مغز چوب مي ر ساند .حشرات بالغ نيز از پوست درخت تغذيه مي كنند ولي خسارت زيادي ايجاد نمي كنند. حشرات كوچك و نيزحشرات بالغ را مي توان با دست جمع آوري كرد و يا اينكه سوراخ هاي ايجاد شده ،توسط اين آفات را مي توان با بي سولفات كربن تيماركرده آن را از بين برد.

10 -كنه قرمزPanonychos ulmi
كنه قرمز آفتي است كه نه فقط به گردو بلكه به تعداد بسيار زيادي از درختهاي ديگر ميوه نيز خسارت مي زند.كنه قرمز فصل زمستان را به حالت تخم و اغلب به شكل گروهي در حد فاصل بين شاخه هاي سال و سال قبل ،درشكاف پوست درخت به سر مي برد .تخم اين حشره نسبت به سرماي زمستانه به حدي مقاوم است كه دماي منفي 30درجه سانتي گراد را به راحتي تحمل مي كند .اغلب تخمها در اواخر فروردين و در طول ارديبهشت ماه تفريخ مي شوند كه معمولا با ظهور اولين برگ ها با شكفتن گلهاي ماده تطبيق زماني دارد.حشرات بالغ اين آفت عموما در نيمه دوم اردبهشت ماه ظاهر مي شوند . در هنگام حمله اين آفت در فصل تا بستان سطح بالايي برگها به رنگ خاكـــستري در مي آيد و برگها را در مرداد ماه شروع به ريزش مي كنند .مبارزه با اين كنه در بهار و تابستان انجام مي شود .در بهار هنگامي كه آلودگيهاي زمستانه به حالت طغيان و بحراني در مي آيند وتخم كنه روي تمام شاخه ها ديده مي شود مصرف كنه كشها توصيه مي شود.

11-كنه زرد Yasates unguiculatus

اين كنه خاص درخت گردو است .حشره بالغ اين گردو از كنه ها بسيار كوچك و ريز
است كه با چشم غير مسلح ديده نمي شود. رنگ آن زرد و شكل آن كشيده وشــبيه به دانه برنج و تخم آن گرد است. ابتدا محل نيش هاي مكنده كنه زرد در زاويه هـــــاي انشــعاب رگبرگهاي ثانوي در روي رگبرگ اصلي ،سبب قهوه اي شدن رنگ آنها و سپس زرد شدن تمام برگ مي شود. به نحوي كه در آغاز رگبرگ اصلي و بعد رگبرگهاي فرعي در سطح زيرين برگ به رنگ قهوه اي روشن و مات (به شكل ستون مهره ماهي )در مي آيد و در مرحله نهايي يعني پس از زرد شدن كامل برگ ها سبب ريزش برگ مي شود. آغاز سمپاشي با كنه كش ها زما ني است كه برگها در قسمت پايين علائم آلودگي نشان بدهند.

12-شپشك توت : Pseudaulacaspis pentagona
سپر مومي حشره ماده شپشك توت به شكل مخروطي و پهن به رنگ سفيد مايل به سرخ است . جسم ماده در زير سپر به رنگ زرد ،سپر حشره نر به رنگ سفيد و لارو آنها نيز به رنگ سرخ و نارنجي است .شپشك توت به تنه و بازوهاي درخت گردو حمله مي كند و لايه هاي ضخيمي از سپر هاي مو مي حجيم روي آنها انباشته مي شود .
مبارزه:
با اين حشره مي توان در زمستان با روغن زرد زمستانه مبارزه كرد ،با اين حال بهتر است در فصل رويش درخت و در طول دوره رشد گياهي بخصوص هنگامي كه لارو هاي نسل اول سر گردان هستند و هنوز به زير سپرها ي مـــحافظ نرفـته اند سمپاشي اصولي آغاز و انجام شود.13-شپشك قرمز گلابيEpidiaspis teperii

حشره ماده اين آفت به رنگ قرمز تيره است .سپرمحافظ
مومي آن كوچكتر از سپر شپشك هاي توت و تقريبا پهن و خاكستري است .اين شپشك نيز به شاخه و بازو وتنه درخت گردو حمله مي كند و بتدريج آن را ضعيف و نابود مي سازد . رشد و نمو اين حشره با رويش خزه گل و سنگ روي تنه و شاخه هاي درخت تقويت مي شود و به كمك آنها لايه هاي پوستي مطبقي مي سازد و زيرسپرآنهاپناه مي گيرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:12  توسط سمیه کریمی  | 

بیماری های مهم درختان پسته

بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته ( گموز )

    عامل این بیماری باعث خشکی درختان در باغهای پسته که ظاهرا بدون هیچ دلیلی و در حالیکه برگهایشان سبز خشک شده اند در مدت نسبتا کوتاهی رخ می دهد ، می شود چنین اتفاقی می تواند برای درختان مجاور این درختان و یا در ردیفهای دیگر همان باغ رخ دهد . در مناطق پسته کاری به این بیماری نام گموز یا انگومک پسته اطلاق می شود . عامل این بیماری قارچ میکروسکوپی است که در محل تماس بیشتر آب یا رطوبت با تنه درخت در زیر پوست آن ساکن شده و شروع به اضمحلال بافتهای تنه می کند .

مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته

بهترین روش مبارزه با این بیماری در واقع انجام اقدامات پیش گیرانه می باشد ، بدین منظور باید از تماس مستقیم آب با طوقه درخت جلوگیری کرد . از این رو می توان خاک اطراف طوقه و تنه درختان را کنار زد ، این امر موجب می شود که طوقه درخت به راحتی در تماس مستقیم با هوا قرار گرفته و همواره خشک باشد و مورد حمله عامل بیماری قرار نگیرد .

عامل این بیماری چهار گونه قارچ شامل Phytophthora citrophthora  ، P.cryotogea ، P.drechsleri و P.megasperma  میباشد که قادر است هر ساله تعداد زیادی از درختان پسته بارور و غیر بارور را از بین ببرد .

بیماری خشکیدگی شاخه های پسته1

    خشکیدگی سر شاخه و شاخه های پسته ، کم و بیش در اغلب باغهای پسته استان کرمان و سایر مناطق وجود دارد . علاوه بر خشکیدگی سر شاخه ها که به علت وجود جمعیت بالای نماتدهای مولد غده ریشه در خاک و یا بر اثر آفاتی از جمله شپشکها ایجاد می شود ، در بعضی درختان قسمتهایی از شاخه بخصوص در محل سر شاخه به رنگ تیره در آمده و کمی فرو رفته و نشست پیدا می کند که به علت اختلاف رنگ از قسمتهای سالم شاخه به راحتی قابل تشخیص است . پیشرفت عارضه گاهی همراه با ایجاد صمغ بر روی شاخه می باشد . پوست و چوب شاخه ها به رنگ تیره در می آید و شاخه های مبتلا به تدریج می خشکد .

 

 

Shoot blight                                                                                                                

    آلودگی درختان پسته به این عارضه در نواحی مختلف رفسنجان بین صفر تا 85 در صد تعیین شده است . از برخی شاخه های مبتلا قارچهای مختلفی جدا شده است که Paecilomyces variotii و Cytospora sp. به ترتیب بیشترین فراوانی را داشته اند .

بیماری لکه برگی پسته

    یکی از بیماریهای جهانی پسته ، لکه برگی آن است که در اثر حمله چند گونه قارچ میکروسکوپی که اسامی آنها در زیر آمده است ، ایجاد می شود :

Phatogens : Alternaria alternate , Stemphylliuem spp. And Other Alternaria spp.

 علائم بیماری

    علائم این بیماری بصورت ضخم ( سوختگی ) های گرد یا زاویه دار در روی برگهای درختان پسته نر و ماده دیده می شود . زمانیکه میوه های پسته می رسند ضخم هایی روی پوست آنها ظاهر می شود .

 مبارزه با بیماری لکه برگی پسته

    این بیماری در حال حاضر زیاد شایع نبوده و شدید نمی باشد هرس شاخه های مجاور زمین ، از بین بردن علفهای هرز و آبیاری به موقع و مناسب از جمله اقدامات مفید می باشد همچنین در صورت شدت یافتن بیماری می توان با سم کاپتان به میزان 3 در هزار در زمان شروع ظهور علائم فوق به مبارزه شیمیایی اقدام نمود .

بیماری ماسوی پسته

    بیماری ماسوی پسته اولین بار در سال 1343 از باغات استان کرمان گزارش شد .  در اثر این بیماری ماده ای چسبناک و بیرنگ متمایل به سفید در بیت پوست استخوانی میوه و لپه های مغز دیده می شود . این ماده در مرحله ای که میئه از نظر رشد کامل شده است ، سفید و نسبتا سخت می باشد به همین دلیل این بیماری را ماسو می نامند .

عامل بیماری و نحوه انتقال

     طبق بررسی های به عمل آمده قارچ   Nematospora coryli Peglion عامل بیماری می باشد که توسط خرطوم سن ها به دانه های پسته منتقل می شود .

کپکهای سمی میوه پسته

    کپکها ارگانیزمهایی از سلسله قارچها هستند ، همگی آنها ساپروفیتند بر روی مواد آلی مرده می زیند و به ندرت پارازیت بوده بر روی ارگانیسمهای زنده وجود دارند . کپکها قادرند بر روی بسیاری از موادی که برای انسان مهم هستند ، رشد کنند . رشد کپکها به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی شامل رطوبت و دما میباشد و در شرایط مناسب  گروه خاصی از این ارگانیزمها سموم قارچی شیمیایی به نام افلاتوکسین تولید می کنند . نام افلاتوکسین از حرف اول جنس آسپرژیلوس و سه حرف اول بیانگر گونه فلاوس بعلاوه پسوند توکسین ( به معنی سم ) ساخته شده است . تحقیقات نشان داده است که چهار نوع شایع از ماده افلاتوکسین که از نظر رنگ نور فلورسانس که در برابر نور ماوراء بنفش ایجاد می کنند متفاوتند وجود دارد عبارتند از :

B1 ، B2 ، G1 و G2

اقدامات لازم برای کاهش آلودگی افلاتوکسین

1-    جلوگیری از تماس شاخه ها و خوشه های درختان با سطح خاک بوسیله قیم یا بستن نخ .

2-    مبارزه به موقع با آفات بخصوص آنهایی که بر روی میوه خسارت می زنند مانند آفت پروانه پوست خوار میوه .

3-    پوست گیری میوه ها در کوتاه ترین زمان ممکن حتی المقدور در همان روز برداشت .

4-    جلوگیری از لگد کوبی پسته برداشت شده هنگام نقل و انتقال آن از محل باغ به محل ضبط آن

5-    خودداری از انبار کردن پسته قبل از آنکه کاملأ خشک شده و رطوبت آن خارج شده باشد .

6-    خشک نگه داشتن هوای انبار از طریق تهویه دائم و مناسب و نیز رعایت بهداشت در انبار .

نماتد مولد غده در ریشه پسته

نماتدها کرم های گرد ، با بدن بدون حلقه و میکروسکوپی هستند که در زیستگاه های مختلف زندگی می کنند . نماتدهای انگل درختان پسته روی ریشه های گیاه تغذیه کرده و با نیش زدن ریشه و مکیدن محتویات سلولها بوسیله قطعات دهانی نیزه مانند خود که به آن استیله ( سوزن ) می گویند ، باعث ضعف درخت می شوند . نماتدها معمولا در خاک و اندام های زیر زمینی درخت می زیند .

علائم خسارت نماتد مولد غده ریشه

    نشانه های موجود در روی اندام های هوایی برای تشخیص مشکل نماتد کافی نبوده و برای تشخیص دقیق آن باید نمونه های ریشه و خاک را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داد . اما از نظر ظاهری علائمی شبیه به عوارض ناشی از کمبود مواد غذایی ایجاد می نماید اما بر روی ریشه باعث تشکیل غده می گردد . ریشه هایی که به شدت آلوده هستند کوتاه تر از ریشه های سالم می باشند و ریشه های مبتلا قادر به جذب  آب و مواد غذایی نیستند . از این رو رشد و نمو درختان تقلیل می یابد و در نتیجه از میزان بار دهی و مقدار محصول کاسته می شود . این تقلیل رشد و نمو و کاهش محصول با تراکم جمعیت نماتد در خاک و همچنین سن درختان و نیز جنس خاک ارتباط مستقیم دارد .

کنترل نماتد مولد غده ریشه

    اقدامات مفید در مقابله با این نماتد شامل ، اصلاح بافت خاک ، دادن کودهای پتاسه به خاک و استفاده از پایه های مقاوم می باشد که تا کنون از بین پایه های مطالعه شده پایه سرخس مقاومترین آنها نسبت به نماتد مولد غده ریشه پسته تشخیص داده شده است .

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:23  توسط سمیه کریمی  | 

بهترین سایت+محلول پاشی پسته

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:10  توسط سمیه کریمی  | 

نقش عناصر در پسته + بيماريهاي پسته

سه عامل مهم که موجب پیشرفت سريع کشاورزی در قرن بيستم است عبارتند از :

1- تغذيه صحيح و متعادل

2- اصلاح نباتات

3- مبارزه با آفات

 

که از اين عوامل نقش تغذيه از همه بيشتر است چون گياهی که تغذيه کافی و متعادل داشته باشد در مقابل بيماريها ، گروهی از آفات و حتی سرما مقاومتر است

امروزه علم کشاورزی مدرن با تکيه بر تجربيات گذشته حفظ سلامت خاک را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است با اين هدف بر مصرف کدهای آلی به شکل خام يافرآوری شده تاکيد دارد و چون اين مواد ضمن تامين نيازهای تغذيه ای گياه موجب بهبود فيزيک خاک افزايش CEC و نگهداری آب هوموس و تقويت ميکروارگانيسم های مفيد در خاک می شود

ايران با سطح زير کشت باغات پسته بالغ بر360000 هکتار بيشتر سطح زير کشت پسته در دنيا را دارد و بيش از 6% از صادرات کل جهان را به خود اختصاص داده است اين محصول سالانه بيش از 800 ميليون دلار برای کشور ارز آوری دارد و برای صدها هزار نفر به طور متوسط و غير مستقيم ايجاد شغل و در آمد کرده است. ميزان متوسط برداشت محصول در باغات پسته در ايران حدود 1000 کيلوگرم در هکتار می باشد اين در صورتی است که تعدادی از باغداران سالانه تا چندين برابر اين عدد برداشت می کنند ( بالاترين مقدار برداشت پسته در هکتار 14000 کيلوگرم می باشد . يقنيا يکی از اصلی ترين عوامل موفقيت اين کشاورزان تغذيه صحيح و متعادل است .

 

ازت - نيتروژن

نقش ازت :

ازت اصلی ترين عنصر در رشد درختان پسته مي باشد و با توجه به اينکه قسمت عمده ای از مغز پسته پروتئين است ( 20% ) لذا کمبود اين عنصر کميت و کيفيت محصول پسته را به شدت تحت تاثير قرار می دهد .

 

علائم کمبود :

1- کاهش رشد رويشی درخت

2- کاهش تعداد دانه در خوشه

3- ريزش جوانه های گل

4- زردی برگ ها در شاخه های بارده و خزان قبل از فصل

 

نحوه و زمان مصرف :

اين کودها به دليل حلاليت زياد حتما بايد به صورت گندم پاش در سطح خاک پاشيده شوند همچنين آبشوئی اشکال معدنی اين عنصر زيادبوده و به راحتی می تواند از دسترس ريشه خارج شود لذا اين کودها را بايد در سه نوبت در اختيار گياه قرار داد :

1- اسفند ماه ( آخرين آب قبل از سبز شدن درختان ) – 50% ازت مصرفی بايد در اين زمان به درخت داده شود که بهتر است از فرم آمونيم ( 4+NH4 ) استفاده شود چون جذب اين فرم ازت بستگی به دمای هوا ندارد و در هوای سرد نيز قادر به جذب شدن می باشد اين مرحله می تواند ضمن رشد رويش کافی موجب افزايش دانه در خوشه شود .

2- خردادماه (فاز مغز ) – 25% ازت مصرفی بايد در اين زمان به درخت داده شود چون قسمت عمده ای از مغز را پروتئين ( اسيدهای آمينه ) تشکيل می دهد که برای ساختن آن نياز به مقدار زياد ازت دارد و کمبود ازت در اين زمان موجب زردی برگ ريزش جوانه های گل و سال آوری در درخت می شود .

3- شهريور ماه ( آخرين آب قبل از برداشت محصول ) – 25% ازت مصرفی بايد در اين زمان داده شود که بهتر است از فرم نيترات ( NO3 ) استفاده شود چون بايد سريعا قبل از خزان درختان جذب شود کمبود ازت در اين زمان موجب ريزشدن دانه ( افزايش انس ) دهن بسته و تاخيررشددرسال آينده شود .

 

تذکر 1- در سال های کم محصول ( OFF ) نوبت دوم خرداد ماه بايد حذف و يا خيلی کم شود .

تذکر 2- در خاک های شور و قليا ( ميکروموس < EC 8000  بهتر است در هر سه مرحله فوق فقط از کودهای سولفات آمونيوم استفاده شود .

تذکر 3- برای درختان زير 8 سال (غير بارور ) بايد کود از ته را از اسفند ماه تا پايان تير ماه همراه با هر نوبت آبياری به ميزان خيلی کم مصرف نمايند .

تذکر 4 – چنانچه ازت را به شکل آلی در اختيار گياه قرار داد نياز به استفاده در چند نوبت نيست و فقط سالانه با سک نوبت مصرف نياز گياه برآورده می شود چون ازت در اثر سوخت و ساز مواد آلی و فعاليت ميکروارگانيسم آزاد شده و بتدريج در اختيار گياه قرار می گيرد .

تذکر 5- مقدار مصرف اين کود بستگی به ميزان آب ( دور و عمق آّبياری ) دارد و هرچه ميزان آب مزرعه کمتر شود ما بايد از کود از ته کمتری استفاده کنيم در غير اين صورت موجب پژمردگی برگ و ميوه در ماه های گرم سال ( تير و مرداد سقط جنيني و سوختگی ميوه می شود .

 

فسفر :

نقش فسفر :

 

اين عنصر در تقسيم سلولی نقش فعال دارد و با توجه به نقش آن در ATP در انرژی سازی گياه نيز موثر بودو همچنين در ساختارهای RNA-DNA دخيل است

علائم کمبود فسفر :

1- باريک شدن شاخه ها

2- کاهش شاخه های جانبی

3- نورگرائی شاخه ها مثل درختانی که در سايه کاشت شوند .

4- برگ ها به رنگ سبز تيره و کثيف ديده می شوند .

 

نحوه و زمان مصرف :

با توجه به اينکه اسيديته PH خاک های مناطق پسته خيز بالا می باشد و خاک می تواند به راحتی فسقر را تثبيت نموده و از مصرف آن توسط ريشه جلوگيری کند به همين دليل ما بايد فسفر معدنی را خيلی بيش از حد نياز خاک بدهيم تا خاک قادر باشد به اندازه کافی برداشت نمايد و از طرفی اين کود را حتما بايد به صورت شياری ( تجمعی ) در خاک قرار دهيم که کمترين تماس را با خاک داشته باشد . لذا از اواسط پائيز تا اواسط زمستان بايد شياری به عمق 30 – 40 سانتيمتر يک طرف سايه انداز درختان حفر نمود و کود فسفر را به صورت تجمعی ته شيار قرار دارد.

 

ميزان مصرف :

به دليل بالا بودن PH خاک در مناطق پسته خيز ميزان نياز پسته به فسفر خاک حدود 25- PPM 30 می باشد تا گياه بتواند به اندازه نياز از خاک برداشت نمايد

( در خاک های مناسب اين ميزان حدود PPM 10 می باشد  لذا چنانچه در مناطق پسته خيز خاک از نظر فسفر خيلی فقير باشد بايد تا حد 900 کيلوگرم فسفات آمونيوم يا سوپر فسفات ترپيل به خاک اضافه نمود .

 

البته چنانچه بتوان فسفر را به شکل آلی و PH مناسب در اختيار گياه قرار دارد اين ميزان به شدت کاهش می يابد .

 

پتاس :

 

نقش پتاس :

پتاسيم مهمترين کاتيون داخل سلول است و نقش عمده پتاس در گياهان باز و بسته نمودن روزنه ها و تنظيم آب در داخل گياه می باشد . کم آبی سلول سبب اختلال در کار بسياری از آنزيم های درون سلول می گردد .

لذا پتاسيم گياه را در مقابل کم آبی ، شوری ، سرما ، آفات و افلاتوکسين حفاظت

می کند و اين عنصر بيشترين تاثير را در خندانی پسته دارد .

علائم کمبود :

 حاشيه سوختگی منظم حاشيه برگها : حاشيه برگها به صورت نواری منظم به عرض 4-3 ميليمتر و رنگ قهوه ای سوخته که ابتدا در شاخه های حامل ميوه و سپس در تمام درخت ديده می شود .

 1-بالا رفتن ميزان دهن بست در پسته

 

زمان و نحوه مصرف :

کودهای پتاسه سولفات پتاسيم تنها کود پتاسه ای است که می تواند در باغات پسته مصرف شود . را نيز مانند گودهای فسفره بايد از اواسط پائيز تا اواسط زمستان به صورت تجمعی داخل شياری به عمق 40-30 سانتی متر در انتهای سايه انداز يک طرف درختان قرار داد بالا بودن PH و رس خاک فرم معدنی اين کود را به شدت تثبيت می کند لذا بايد به نحوی در شيار قرار گيرد که کمترين تماس را با خاک داشته باشد .

 

ميزان مصرف :

برای استفاده از کودهای پتاسه احتياج به تجزيه برگ و خاک می باشد ميزان پتاسيم در برگ نبايد کمتر از 5/1 باشد و همچنين ميزان پتاسيم خاک نبايد در خاکهای شنی کمتر از 250 پی پی ام و در خاک های رسی 350 پی پی ام باشد به ازای کمبود هر پی پی ام پتاس در خاک بايد مقدار 30 کيلوگرم سولفات پتاسيم به خاک اضافه شود . البته سقف استفاده از اين کود 600 کيلوگرم در هکتار می باشد .

 

عناصر کم مصرف ( ريز مغذی ها:

 

گياه برای رشد و نمو خود به بعضی از عناصر مثل آهن ، مس ، روی ، منگنز ، بروموليبدن به ميزان کمتری احتياج دارد اما کمبود هر يک از آنها مثل عناصر پر مصرف در گياه ايجاد مشکل می نمايد . به دليل وجود کربنات ها و کمبود مواد الی و نيز شور و قليايی بودن اغلب خاک ها مناطق پسته خيز جذب اکثر عناصر کم مصرف در خاک با مشکل روبرو می شود که بهترين روش موضعی قرار دادن اين عناصر در PH مناسب و همراه با مواد آلی در خاک می باشد .

 

آهن :

نقش آهن در پسته :

 

آهن يک عنصر بسيار مهم در توليد کلروفيل ( سبزينه گياه ) و بسياری از آنزيم های گياهی می باشد کمبود اين عناصر در باغات پسته بيش از هر عنصر ديگری به چشم می خورد که می تواند به شدت رشد گياه و ميزان محصول را تحت تاثير قرار داده و در دراز مدت موجب انهدام و خشکيدگی درخت شود .

علائم کمبود آهن :

1- رنگ پريدگی و فقدان کلروفيل کافی در برگ ها ( سبز کم رنگ شدن برگها )

2- کاهش تعداد دانه در خوشه و کوچک شدن دانه ها

3- ايجاد لکه و يا خشکيدگی غير منظم در سطح برگ در ماه های تير و مرداد

4- زود شکافی پوست سبز پسته که منتهی به آلودگی پسته به افلاتوکسين می شود

 

نحوه و زمان مصرف :

با توجه به شکل قليائيت خاک های مناطق پسته خيز و تثبيت شديد اشکال معدنی اين عنصر بايد آنرا به صورت کلات آهن Fe-EDDHA و يا همراه با مواد آلی در اختيار گياه قرار داد که چنانچه همراه با مواد آلی باشد از اواسط پائيز تا اواسط زمستان داخل شياری يکطرف درختان و چنانچه بخواهيم از شکل کلاته استفاده نمائيم از اواسط بهمن تا اواسط اسفند مصرف شود چون اين فرم آهن خيلی زود آبشوئی شده و از دسترس ريشه خارج می شود

 

ميزان مصرف :

مصرف اين عنصر بر اساس تجزيه برگ توصيه می شود و نبايد غلظت آن در برگ کمتر از 100 پی پی ام باشد . برای برطرف نمودن کمبود اين عنصر به ازای هر 20 تا 15 کيلوگرم کلات آهن Fe-EDDHA به صورت مصرف خاکی در بهمن و اسفند توصيه می شود که با توجه به گران قيمت بودن اين فرم از آهن بهتر است از آهن همراه با مواد آلی با PH پائين استفاده نمود .

 

مس :

نقش مس در پسته :

مس يکی از اجزای تشکيل دهنده بسياری از آنزيم های گياهی است و نقش عمده آن در توليد انرژی می باشد . مس در درختان پسته بيشترين تاثير خود را در سطح پهنک برگ می گذارد و در صورت کمبود برگهای کوچک می شوند و با کوچک شدن سطح برگ گياه از نظر فتوسنتز و توليد انرژی به شدت تحت تاثير قرار گرفته و موجب ضعف عمومی درخت می شود .

 

علائم کمبود مس در پسته

1- ريز و قرمز شدن برگ و ميوه در درختان پسته که در اصطلاح عاميانه به آن سرخو ( قرمزو ) گفته می شود .

2- سوختگی برگ های جوان در رويش های ثانويه ( رشد صيفی با رشد تيرماهی )

 

نحوه و زمان مصرف :

بهترين زمان مصرف کودسولفات مس در بهمن و اسفند ماه داخل شياری يک طرفه سايه انداز درختان می باشد . مقدار مصرف اين کود 50 تا 30 کيلوگرم در هکتار می باشد و کمبود اين عنصر عمدتا در آب و خاکهای شيرين پيدا می شود و در خاکهای شور کمتر با کمبود مس روبرو هستيم چون وجود کلر بالا در خاک های شور مس را به صورت شبه کلاته در می آورد که به راحتی توسط گياهان قابل جذب می باشد .

تذکر : محلولپاشی با کودهای کلات مس Cu-EDTA در اواسط ارديبهشت با غلظت 20 پی پی ام برای کمبود اين عنصر توصيه می شود .

 

روی :

نقش روی :

عنصر روی در ساختار هورمون اکسين ( هورمون رشد ) سهيم می باشد و همچنين اين عنصر در گل انگيزی و توليد گرده و گرده افشانی ضروری است .

علائم کمبودروی :

1- تاخير درباز شدن جوانه های گل

2- مواج شدن برگها

3- کوتاه شدن فاصله ميانگرها لختی شاخه ها

 

نحوه و زمان مصرف :

اضافه نمودن سولفات روی به خاک و يا محلولپاشی آن روی درختان پسته در ايران تا کنون نتايج رضايت بخشی نداشته است و احتمالا اشکال ديگری از روی مثل کلات روی امکان دارد مفيد واقع شود . اما يقينا استفاده از فرم غنی شده مواد آلی در PH مناسب کمبود اين عنصر در باغات پسته را برطرف می نمايد .

 

بر

نقش عنصر بر در پسته :

افزايش طول عمر دانه گرده و کمک به رشد لوله گرده و گرده افشانی از کارهای اساسی عنصر بر گياه پسته می باشد .

 

علائم کمبود :

1- نامتقارن شدن پهنک برگ ( شبيه به اين علائم در اثر فعاليت کنه اريوفيد و نيز پاشيدن علف کش را نداپ روی برگهای درختان پسته نيز آشکا ر می شود .

2- پوک شدن دانه ها

 

نحوه و زمان مصرف :

اکثر مناطق پسته کاری در ايران از مسموميت بر رنج می برند و ميزان بر در آب خاک و برگ چندين برابر ميزان مورد نياز است ( ميزان مورد نياز بر در برگ پسته 250 پی پی ام می باشد ) و فقط در مناطق خاصی کمبود اين عنصر مشاهده می شود . لذا جهت استفاده از کودهای حاوی بر حتما نياز به تجزيه برگ می باشد . در صورت لزوم می توان از مصرف خاکی اسيدبوريک 50-30 کيلوگرم در هکتار و يا در هنگام تورم جوانه ها ( نيمه دوم اسفند ) می توان از محلولپاشی 2 در هزار اسيد بوريک استفاده نمود .

 

منگنز :

با توجه به قليائيت و بالابودن ميزان آهک در خاک مناطق پسته خيز می توان انتظار کمبود منگنز در درختان پسته را داشت اما تاکنون کمبود اين عنصر در ايران روی درختان پسته گزارش نشده است .

 

موليبدن :

 

اين تنها عنصر غذائی گياهان است که کمبود آن در خاکهای اسيدی مشاهده می شود و با متوجه به قليائيت خاک مناطق پسته خيز احتمال کمبود اين عنصر متحمل نيست و هنوز گزارشی از کمبود اين عنصر در درختان پسته ايران وجود ندارد.

 

مواد اصلاح کننده خاک

 

1- گچ

2- ماسه بادی

 

گچ :

با توجه به قليائيت و آهکی بودن خاک مناطق پسته خيز يقينا گچ يکی از بهترين و ارزانترين روش های اصلاح خاک باغات پسته در ايران می باشد .

فوايد گچ :

تا کنون بيش از 40 اثر مفيد گچ در کشاورزی مشخص شده است که در اينجا به چند اثر بارز آن اشاره می شود .

1- کاهش PH ( اسيديته ) خاک

2- کاهش EC ( شوری ) خاک

3- کاهش SAR ( نسبت جذب سديم )

4- افزايش نسبت Ca/mg و پيشگيری از مسموميت منيزيم

5- جلوگيری از مسموميت بر

 

زمان و نحوه استفاده :

بهترين زمان استفاده از گچ در خاک از نيمه پائيز تا نيمه زمستان است که بايد گچ را در سطح خاک ريخته شخم زده و سپس آبياری سنگين انجام شود .

گچ مصرفی شکل معدنی گچ يا ژيپس ( caso4,2H2O ) می باشد که به گچ شوره معروف است ميزان مصرف گچ تا 150 تن در هکتار می باشد . گچ مصرفی نبايد شور باشد همچنين ميزان آهک آن بالا نباشد ( حداکثر شوری قابل قبول برای گچ مصرفی 6000 ميکروموس می باشد )

 

 

ماسه بادی :

 

ماسه بادی در اراضی رسی ، شور و کم آب بسيار مفيد می باشد . گرچه ماسه بادی در خاک های رسی می تواند نقش اصلاح فيزيکی خاک را داشته باشد اما عمده ترين نقش ماسه بادی اصلاح مديريت آبياری ، پيش گيری از تبخير سطحی آب و جلوگيری از صعود نمک به سطح خاک می باشد لذا توصيه می شود ماسه بادی را با ارتفاع 5 تا 8 سانتی متر به صورت يک لايه سطحی در سطح خاک ريخته و سعی شود که از مخلوط شدن با خاک زيرين اجتناب گردد ( به صورت مالچ در سطح خاک ريخته شود ) ماسه بادی مصرفی نبايد شور باشد ( حداکثر شوری مورد قبول برای ماسه بادی 6000 ميکروموس می باشد . ) همچنين ماسه بادی هر چه سياه تر باشد بهتر از ماسه باديهای زرد است .

 

ماسه بادی را بايد از نيمه پائيز تا نيمه زمستان به سطح خاک اضافه نمود و سپس يک نوبت آبياری سنگين انجام داد تا شوری احتمالی را شسته و از پروفيل خاک خارج نمايد و هرگز در اواخر اسفند و اوايل فروردين ( هنگام سبز شدن درخت ) ماسه بادی گچ يا هر گونه عمليات خاک ورزی را انجام ندهيد چون می تواند به شدت موجب خشکی درختان شود .

 

شوری درختان پسته :

شوری در درختان پسته مهمترين عارضه فيزولوژيک می باشد و هر ساله خسارات فراوانی را به بار می آورد .

 

علائم شوری :

1- حاشيه سوختگی يکنواخت اطراف برگ ها ، اين حاشيه سوختگی به رنگ قهوه ای کم رنگ ( خاکی رنگ ) بوده و به تدريج پيشروی کرده و گاه تمام سطح برگ را فرا گرفته و فقط رگبرگ اصلی باقی می ماند ضمنا اين سوختگی در برگ به صورت موجی ديده می شود ( مثل خشک شدن چای در نعلبکی )

2- سوختن نوک ميوه های همراه با خارج شدن صمغ

 

نحوه درمان :

بهترين روش برای مبارزه با شوری انجام آبياری می باشد که بهتر است ابتدا خاک کنار تنه به صورت تشتکی به شعاع 50 سانتی متر برداشته شود و آب داخل تشتک نيز برود . ضمنا چنانچه باغدار قادر به آبياری گل زمين نيست می تواند آب را با تانکر يا ظرف فقط داخل تشتک ها بريزد و از اضافه نمودن کودهای از ته به اين درختان خودداری شود .

 

ريزبرگی درختان پسته ( قرمز و يا سرخو ) :

در اين عارضه برگ و ميوه درختان پسته ريز و قرمز می شود .و ميوه های پوک می شوند ابتدا اين عارضه در يک درخت در مزرعه يا يک شاخه در يک درخت پديدار می شود اما بعد از چند سال باعث خشک شدن درخت می شود .

 

نحوه درمان :

عامل عارضه ريزبرگی در درختان پسته کمبود عناصر مس و آهن است که می توان آنرا از طريق خاک در اختيار گياه قرار داده و يا محلولپاشی با فرم کلاته اين عناصر از اواسط ارديبهشت تا اواسط خردادانجام می شود .

 

اختلاف علائم شوری با بيماری گموز در درختان پسته :

دو عامل خشکيدگی درختان پسته شوری و گموز می باشد ( بيش از 90 درصد از مواد و می توان با علائمی آنها را از هم متمايز نمود . (با نگاه ظاهری به درخت )

1- در شوری ابتدا برگ و سپس ميوه خشک می شود اما در گموز برگ و ميوه با هم خشک می شوند .

2- در گموز يکباره به حالت طبيعی خشک می شود . ( سبز خشک )

اما در شوری برگها از حاشيه به صورت منظم شروع به خشک شدن نموده و به تدريج به رگبرگ اصلی می رسد رنگ برگها قهوه ای کم رنگ و اثرات خشک شدن موجی روی برگها ديده می شود .

3- در گموز ميوه ها به حالت طبيعی خشک می شوند اما در شوری از نوک اکثر دانه های پسته صمغ ترشح شده و سياه می شود و سپس دانه خشک می شود .

4- درختی که به واسطه گموز خشک شده باشد خود به خود هرگز سبز نمی شود .

اما درختی که به واسطه شوری خشک شده باشد می تواند دوباره از نوک شاخه ها جوانه تازه زرد و سبز شود .

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:8  توسط سمیه کریمی  | 

مديريت بهاره باغهای پسته

مبارزه با آفات
هرسال باغداران به دفعات مجبور به مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی با انواع آفات می‌شوند. فصل بهار زمان سبزشدن درختان پسته و گلدهی آنهاست. با شروع سبزشدن درختان پسته، از اواسط اسفندماه فعالیت آفات نیز آغاز می‌شود. با توجه به حضور همزمان چند آفت در باغ‌، بویژه در اوایل فصل بهار و مناسب‌بودن زمان مبارزه شیمیایی علیه‌آفات عمده پسته در این فصل، اول باید دانست کدام آفات اصلی و مهم هستند و کدام را باید در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داد، تا برای کاهش تعداد دفعات سمپاشی و در صورت امکان، مبارزة همزمان با برخی آفات خسارتزا، «روش مبارزه» و هم «ترکیب مناسب سم» را انتخاب کرد. در صورت لزوم باید از مخلوط‌کردن 2حشره‌کش (و یا یک حشره‌کش و یک قارچ‌کش)، که اختلاط آنها مجاز باشد، برای کنترل همزمان دو یا سه آفت استفاده شود.

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)
با توجه به دوره خروج لاروهای زمستانگذرانِ این آفت، از اوایل اسفندماه و تشکیل پیله‌های شفیرگی بر روی سرشاخه‌ها (در شرایط آب و هوایی استان کرمان)، و اوج ظهور و تشکیل شفیره‌ها در دهه سوم اسفندماه، در صورت زیادبودن جمعیت این آفت در باغ می‌توان با توصیه کارشناسان محلی از حدود 20 اسفند تا 5 فروردین ماه با آنها مبارزه کرد.

پسیل معمولی پسته ( شیره خشک)
حشرات کامل پسیل‌های زمستانگذران، از اواسط اسفندماه در باغ‌های پسته ظاهر می‌شوند، و با تغذیه از جوانه‌های در حال سبزشدن پسته، بر روی آنها تخم‌ریزی می‌کنند. با توجه به پائین‌بودن جمعیت نسل اول پسیل، بویژه در طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نیازی به مبارزه اختصاصی علیه این آفات نیست و اگر سموم مناسب برای مبارزه با سایرآفات پسته بکار رود، تلفات کافی بر روی جمعیت این آفت نیز خواهد گذاشت. مبارزه اختصاصی علیه پسیل معمولی با توجه به جمعیت و حساسیت ارقام پسته، تقریباً از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه ضروری است.

شپشک های پسته
شپشک واوی، یا شپشک سرشاخه و برگ پسته: دارای 2 نسل در سال است ولی فقط در نسل اول می‌توان علیه پوره‌های سن یک آن مبارزه کرد. مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین واوایل اردیبهشت ( در شرایط آب و هوایی استان کرمان) و همزمان با خروج 70 درصد پوره‌های سن یک می‌باشد.
شپشک تنه‌ای(کنده‌ای) پسته: این آفت دارای یک نسل در سال است و تقریباً همزمان با خروج پوره‌های سن‌یک شپشک واوی، پوره‌های سن یک این آفت نیز خارج می‌شوند. (اختلاف زمانی خروج پوره‌ها 3 تا 4 روز است) مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، همزمان با خروج 70 درصد پوره‌های سن یک است. در صورت بالابودن جمعیت هریک از این شپشک‌ها و خسارت شدیدی که وارد می‌کنند، می‌توان حدود 2 هفته بعد از سمپاشی نوبت اول، مجدداً سمپاشی را تکرار کرد.

زنجره پسته( شیره تر)
در سالهای گذشته جمعیت این آفت در باغهای پسته خیلی زیاد بود،اما با سمپاشی‌های سالهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته است. بهترین زمان سمپاشی، هنگام ظهور پوره‌های آفت است.


سنک های پسته
این آفات در چندسال اخیر در اکثر باغ‌های پسته کشور مشاهده شده است. در اوایل فصل بهار و از مرحله تشکیل میوه تا شروع سخت‌شدن پوست استخوانی میوه پسته، با تغذیه از میوه‌های نابالغ و حساس، خسارت شدید وارد می‌کنند. در گذشته باغداران از سم «آندوسولفان» برای مبارزه با این آفت استفاده می‌کردند، با حذف این سم از لیست سموم مجاز کشور، لازم است از سموم مناسب موجود در بازار با نظر کارشناسان محلی استفاده شود.


سرخرطومی پسته
حشرات کامل این آفت که مرحله مهم و خسارتزای آن محسوب می‌شوند و از جوانه‌های رویشی و زایشی در حال بازشدن، به شدت شدیداً تغذیه می‌کنند، از اواخر اسفند و اوایل فروردین بصورت حشرات کامل خاکستری رنگ در باغ‌های پسته مشاهده می‌شوند، که لازم است در این زمان با سموم مناسب با آنها مبارزه شود.

سوسک سرشاخه خوار پسته
به این حشره در استان کرمان "سوسکو" نیز می‌گویند. حشرات کامل آفت از اواخر اسفندماه از چوب‌های خشک که در آن‌ها بصورت لارو، زمستانگذرانی می‌کنند خارج شده و به سمت درختان پسته پرواز می‌کنند. اوج خروج حشرات کامل و ظهور آنها بر روی درختان پسته، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه است. حشرات بالغ به شاخه‌های جوان که همان سال رشد کرده‌اند، حمله می‌کنند، جوانه‌ها را می‌خورند واز محل جوانه‌ها دالان‌هایی به طول 3تا5 سانتیمتر حفر می‌کنند. با توجه به زیست‌شناسی این آفت و زمستانگذرانی آن بصورت لارو در داخل شاخه‌های خشکیده، مبارزه غیرشیمیایی با آن بسیار ساده و اقتصادی است و اگر بطورکامل انجام گیرد به هیچ‌وجه نیاز به مبارزه شیمیایی علیه آن نخواهد بود.
روش مبارزه:
- جمع‌آوری چوب‌ها و شاخه‌های خشک‌شده و شاخه‌های تازه هرس شده و سوزاندن کامل آنها؛ اجتناب ازانبارکردن چوب‌ها و شاخه‌های پسته برای مصارف سوختی در مناطق و انبارهای نزدیک به باغ‌های پسته.
- تله‌گذاری با چوب‌های نیمه‌خشکیده و یا تازه هرس شده در ناحیه یقه درختان و یا قراردادن دسته‌های چوب در زیردرختان به فواصل 100 متر از هم، و سپس، جمع‌آوری و سوزاندن آنها و جایگزینی دسته‌های چوب جدید بجای آنها بصورت ماهیانه از اواسط‌مهر تا اواسط اسفندماه.

مديريت تغذيه باغ پسته در فصل بهار
آغاز فصل بهار همزمان است با شروع رشد درخت پسته، اولين اقدام تغذيه‌اي در اين مرحله‌دادن كودهاي ازت بصورت سرك است. اولين قسط ازت از اواخر اسفندماه تا اواخر فروردين توصيه مي‌شود. البته در صورت امكان دادن قسط اول ازت در نيمه دوم فروردين ماه بهتر از نيمه اول فروردين است. مقداركود توصيه شده در اين مرحله 200 كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيوم، يا 175تا 150 كيلوگرم در هكتار اوره براي آبهاي شيرين است.
در باغهایي كه عارضه لكه‌پوست‌استخواني سالهاي گذشته در آنها مشاهده شده، محلول‌پاشي كلات كلسيم با غلظت500 تا 750 سي‌سي در هزارليترآب دردهه سوم فروردين برای رفع و كاهش خسارت عارضه مؤثر است. بهترين زمان براي شروع محلول‌پاشي‌هاي تغذيه‌اي، اول ارديبهشت ماه است. در اين زمان سطح برگ به اندازه كافي بزرگ شده و نفوذپذيري آن نسبتاً سريع و مناسب است. براي محلول‌پاشي سعي نمایید از كودهايي استفاده کنید كه تركيب دو يا سه نمونه از آنها، تمام نياز درخت به عناصر ماكرو و ميكرو را پوشش می‌دهد.
برای کسب نتیجة بهتر لازم است محلول‌پاشي اول با فاصله زماني دو تا سه هفته تکرار شود. در خردادماه و قبل از مغزرفتن، دادن نوبت دوم كودهاي ازت به ميزان 175 كيلوگرم در هكتار، سولفات آمونيوم، و يا 150 كيلوگرم اوره براي اراضي شيرين توصيه مي‌شود. قبل از مغز رفتن، محلول‌پاشي با كلات پتاسيم و اوره براي جلوگيري از عارضه سوختگي و پوكي مؤثر است

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:6  توسط سمیه کریمی  | 

سرخرطومي پسته ) Polydrosus davatchiiخانواده (Curculionidae:

 حشره كامل سوسك قهوه اي مايل به خاكستري رنگ به طول 5/5 تا 7 ميلي متر و عرض 2 تا 3 ميلي متر می‌باشد (شكل ). ظهور حشرات كامل در روي درختان پسته همزمان با باز شدن جوانه‌های گل و تقريبا مصادف با دهه اؤل فروردين است. حشرات كامل از جوانه‌های گل و برگ درختان پسته اهلي به مدت حدودا' 50 روز تغذيه مي نمايد. هر حشره ماده بطور متوسط روزانه 6 تا 13 عدد تخم می‌گذارد. طول دوره تفريخ تخم ها در حدود 2 هفته بطول مي انجامد. تخم ها بيضي شكل و كشيده و به طول 0.8 ميلي متر، كه ابتدا شيري رنگ بوده و به تدريج سياه رنگ می‌گردند. لاروها سفيد رنگ، بدون پا و بطول 1 ميل متر مي باشند، كه پس از خروج از تخم بداخل خاك نفوذ می‌نمایند. اين حشره داراي يك نسل در سال می‌باشد.

 

 

شكل‌ 17- حشره‌ كامل سرخرطومي پسته

مبارزه و كنترل:

   حشره كشهاي ديازينون به نسبت 1.5 در هزار و آندوسولفان به نسبت 2.5 در هزار در مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه‌های پسته بر روي حشرات كامل مؤثر می‌باشد.

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:5  توسط سمیه کریمی  | 

سوسكهاي زيان آور پسته

1- سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus:

   اين حشره در تمام مناطق پسته كاري كشور شيوع داشته و در مناطق پسته كاري استان كرمان به نام سوسكو نيز ناميده می‌شود. حشرات كامل  استوانه‌ای شكل و به طول 3 تا3.5  ميلي متر، رنگ عمومي بدن زرد مايل به خرمایی،

ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل به جوانه هائي كه در محل اتصال دمبرگ قرار دارند حمله كرده و با حفر دالاني كوتاه به طول 2 تا 4 سانتيمتر وارد شاخه‌های جوان می‌گردند.  سوسک‌ها از اواسط مهر به تدریج از کانال‌های تغذيه اي خود در روي درختان پسته خارج شده و به سمت چوب‌های تازه هرس شده و يا چوب هائيكه كه در طي همان سال خشك شده‌اند هجوم آورده و با نفوذ در آن‌ها و ايجاد كانال در داخل آن‌ها تخم ريزي می‌نمایند. هر حشره ماده در حدود 80 تخم می‌گذارد.  لاروها در زير پوست شاخه‌های تازه خشك شده زندگي نموده و ضمن تغذيه دالانهائي حفر می‌نمایند.  زمستان گذراني حشره به صورت لارو بوده و در اوايل بهار لاروها تبديل به شفيره شده و سپس حشرات كامل با سوراخ نمودن پوست خارج می‌شوند. اين آفت داراي يك نسل در سال است.

 

 

شكل‌ 10- حشره‌ كامل سوسك سرشاخه خوار پسته

 

شكل‌ 11- كانال تخم ريزي و تغذيه لاروها

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: حشره كش آندوسولفان به نسبت 5/2 تا 3 در هزار به اضافه نفت سفيد 10 تا 12 ليتر در هزار همراه با صابون مايع به مقدار2.5  در هزار در مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه‌های پسته بر روي حشرات كامل مؤثر می‌باشد.

2- مبارزه غیر شیمیائی: 1- جمع آوري و سوزانيدن چوب‌های خشك و تازه هرس شده

2- تله گذاري چوب‌های خشك و تازه هرس شده بصورت ماهيانه از مهر تا اسفند و جمع آوري و سوزانيدن چوب‌های تله گذاري شده

 

 

2- سوسك طوقه و ريشه پسته (كاپنوديس) Capnodis sp.:

   اين آفت در نواحي پسته كاري قزوين، كرمان، فارس، دامغان، استان‌های مركزي و خراسان انتشار دارد. حشرات كامل به طول 35 تا 38ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه مات و داراي لکه‌های سفيد و پراكنده می‌باشد. حشرات بالغ از اواسط ارديبهشت ظاهر شده و ظهور حشرات ماده تدريجي بوده و حتي در اواخر تابستان نيز آن‌ها را مشاهده نمود. تخمگذاري معمولا در اطراف طوقه و در شكافهاي پوست تنه درختان مسن و يا در شكاف خاك و به ندرت' روي برگها و شاخه ها صورت مي گيرد. حشرات كامل از برگ درختان ميزبان تغذيه نموده و تغذيه لاروها از قسمتهاي چوبي طوقه و ريشه درختان پسته صورت مي گيرد. اين حشره يكي از عوامل خشك شدن درختان پسته محسوب مي گردد. اين آفت داري يك نسل در طي 2 تا 3 سال می‌باشد.

 

 

شكل‌ 12- حشره‌ كامل كاپنوديس پسته

 

شكل‌ 13- نحوه خسارت

شكل‌ 13- نحوه خسارت

 

 

 

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل در اين مرحله مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد. استفاده از ليندين 10 در هزار (ريختن 10 تا 15 ليتر از محلول سمي داخل تشتك در پاي طوقه درختان) در از بين بردن تعدادي از لاروهاي آفت مؤثر است.

2- مبارزه غیر شیمیائی: 1- تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع

2- خارج كردن لاورها از داخل كانال لاروي با مفتول سيمي

 

3- سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora:

   سوسك شاخك بلند آفت جديد پسته و بنه در اوايل بهار 1378 در باغهاي پسته منطقه خيرآباد كفه از توابع شهرستان سيرجان مشاهده شده است. اين حشره به نام Calchaenesthes pistacivora نامگذاري وبعنوان يك گونه جديد براي فون حشرات دنيا معرفي گرديده است. پراكنش حشره در مناطق خيرآباد كفه، پوزه خون و حومه غربي شهرستان سيرجان می‌باشد. حشرات كامل به طول 9.2 تا 12.6 ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه رنگ، بالپوش ها قرمز رنگ، داراي چهار لكه سياه كه دو لكه بالايي مربع مستطيل شكل و دو لكه پائيني لوبيائي شكل مي باشند (شكل ). شاخك ها در حشرات نر به انتهاي بالپوش ها نمي رسد و در حشرات ماده تا اواسط بالپوش ها نمي رسد و كوتاهتر از نرها می‌باشد. ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل برگخوار مي باشند.. تخم گذاري به صورت انفرادي و بر روي سرشاخه ها و يا محل هرس شاخه ها صورت مي گيرد. تخم بيضي شكل و زردرنگ و به طول 2 ميلي متر و قطر 1 ميلي متركه حشره آن را با پوشش خاكستري رنگ نسبتاً سختي به ضخامت حدود 0.1 ميلي متر مي پوشاند. ميانگين تعداد 40 تا 45 عدد است. لاروها به رنگ زرد مايل به نارنجي و داراي آرواره هاي قهوه اي رنگ و قوي مي باشند. طول دوره لاروي 16 تا 18 ماه طول مي كشد. لاروها از داخل سرشاخه ها و شاخه‌های پسته تغذيه نموده و سبب ضعف و در نهايت خشكيدگي شاخه ها می‌گردند. طول كانال لاروي حدود 15 سانتي متر و به صورت رفت و برگشتي می‌باشد. اين حشره داراي يك نسل در طي 2 سال می‌باشد. مشاهده علائم تغذيه اي حشره بر روي شاخه‌های چند ساله و قطور درختان بنه و كسور، نشان دهنده آن است كه اين حشره از ساليان دور بر روي اين ميزبانها زندگي مي كرده است. و به دلايل افزايش بي رويه سطح زيركشت باغهاي پسته در چند سال اخير‌‍‍؛ قطع بي رويه درختان بنه و كسور جهت مصارف سوختي؛ برداشت بي رويه و بيش از حد آب از سفره هاي زيرزميني و بروز پديده خشكسالي در چند سال اخير سبب مهاجرت و استقرار آن بر روي درختان پسته شده است.

 

 

شكل‌ 14- حشره‌ كامل سوسك شاخك بلند پسته

 

شكل‌ 15- نحوه خسارت و كانال لاروي

 

مبارزه:

 1- مبارزه غير شيميائي:

1- تقويت درختان با كوددهي مناسب و آبياري منظم.

2- هرس شاخه‌های آلوده و حذف پاجوش ها و تنه جوشها و سوزانيدن آن‌ها.

3- اجتناب از قطع بي رويه درختان جنگلي بنه و كسور در مناطق كوهستاني، كه سبب كاهش ميزان مهاجرت اين حشره به سمت باغهاي پسته خواهد گرديد‌‍‍.

4- اجتناب از افزايش سطح زير كشت پسته بويژه پيشروي به سمت مناطق كوهستاني در مناطق آلوده به آفت‌‍‍.

 

2- مبارزه شيميائي:

   حشره كشهاي ديازينون به نسبت 1.5  در هزار و آندوسولفان به نسبت 2.5  در هزار بر روي حشرات كامل مؤثر بوده و افزودن روغن ولك به نسبت 5 در هزار تأثير اين حشره كشها را افزايش مي دهد. حشره كش آدميرال به نسبت 0.75 در هزار بعلاوه روغن ولك 5 در هزار بر روي مراحل تخم ولارو سن اول تأثير قابل قبولي دارد.

 

 

4- سوسك هاي چوبخوار پسته:

1-4- سوسك هاي چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans:

.   چند گونه ازسوسكهاي چوبخوار، متعلق به جنس هاي  Agrillus sp. و Anthaxia sp.(از خانواده Buprestidae) كه به چوبخوارهاي سبز و قرمز پسته معروف هستند، در باغهاي پسته فعاليت می‌نمایند(شكل  ). اين حشرات عمدتاً به درختاني كه دچار ضعف تغذيه اي و كم آبي شديد باشند حمله می‌نمایند. جمعيت و ميزان خسارت سوسكهاي چوبخوار سبز و قرمز پسته در چند سال اخير در مناطق پسته كاري استان كرمان بدليل كاهش شديد آب سفره هاي زير زميني افزايش يافته است.. اين حشرات داراي يك نسل در سال بوده و لاروهاي آن‌ها با تغذيه از بافت هاي داخلي تنه و شاخه‌های اصلي و قطور و حتي شاخه‌های فرعي درختان پسته موجب ضعف و خشكيدگي آن‌ها گرديده و خسارت شديدي به درختان پسته وارد می‌نمایند.

 

 

شكل‌ 17- حشره‌ كامل سوسك چوبخوار

 

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد.

2- مبارزه غیر شیمیائی: تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:4  توسط سمیه کریمی  | 

مطالب قدیمی‌تر